Cookie- og privatlivspolitik  |  Forretningsbetingelser

Elevforening

Vi er sammen, svedige grineflip dit personlige heppekor 150 par klipklappere i spisesalen... fælles den første af vores slags ligesom dig Ollerup

Rigtig hjertelig velkommen til Elevforeningen for Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Vi er glade for at se dig igen!

Efter Ollerup

Hvad er Elevforeningen?

Elevforeningen for Ollerup Gymnastikhøjskole er Danmarks største elevforening. Flere end 5.000 medlemmer modtager hvert år vores årsskrift, hver af disse abonnenter en repræsentant fra en af Ollerups mange, mange tidligere årgange.

Her kan du blive klogere på Ollerups Elevforening, læse om vores historie, finde  information om – og se billeder fra – forskellige arrangementer, og finde udgivelser af både Årsskrift og Elevnyt fra de mange, mange tidligere år. Du kan desuden læse mere om vores bestyrelsesmedlemmer og finde oplysninger om OD Baksås – vores hyggelige landejendom i Norge.

Der er meget at fortælle om Ollerup, vores elever – både nuværende og tidligere – og om de mange organisationsgrene, der til daglig sørger for, at vores historiske højskole følger med tiden uden at miste sig selv undervejs. Flere af disse informationer er her, men ikke dem alle. Vi håber, at du finder det, du søger, og hvis det ikke skulle være tilfældet, er du altid velkommen til at kontakte os – så vil vi være behjælpelig og lydhøre overfor kommentarer.

 

Først og vigtigst er dog:

Elevforeningens formål er at støtte Gymnastikhøjskolen og dens elever i deres arbejde, at være bindeled mellem tidligere elever og skolen såvel som at indbyrdes forbinde tidligere elever.

Dette formål løses bl.a. gennem:

 • Udgivelse af ÅRSSKRIFT (udsendes i december)
 • Udgivelse af ELEVNYT (udsendes i april)
 • Udlejning af “OD-Baksås”, Nissedal, som er elevforeningens ejendom i Norge
 • Ved, gennem oplysningsarbejde og lignende, at medvirke til øget tilgang af instruktører og ledere fra Gymnastikhøjskolen

Er du medlem af elevforeningen, vil vi desuden gerne invitere dig til at følge med på vores Facebookside, hvor vi løbende vil opdatere og orientere om alt, der kan være relevant for elevforeningens medlemmer. Den kan du finde lige lige her.

TILMELDING

Er du tidligere elev på Ollerup, men endnu ikke medlem af OD-Elevforeningen, og ønsker du at blive det, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til vh@od-elev.dk

Du skal oplyse:

 • Hvornår du var elev, 
 • Fornavn, efternavn (+evt. efternavn som elev, hvis det er ændret siden), 
 • Adresse, tlf.nr. og e-mail. 

Du vil herefter på tilsendt en mail med link til betaling af kontingent.

Er du medlem af OD-elevforeningen, men har du ikke ikke modtaget mail med link til betaling, kan du ligeledes skrive til vh@od-elev.dk. Husk at skrive alle de nævnte oplysninger – meget gerne inkl. dit elevnummer –  så hjælper vi dig ind i Danmarks største og sandsynligvis bedste elevforening.

Om Elevforeningen

På disse sider kan du læse om elevforeningens arbejde både nu og førhen. Tag et kig på elevforeningens spændende historie. Der er garanti for en god fortælling om elevforeningens arbejde gennem mange år.

Desuden kan du få et overblik over vores medlemstal. Under fakta kan du se, hvorfra højskolens elever og elevforeningens medlemmer kommer. Du kan derudover læse foreningens vedtægter.

Vi har også lavet et billedarkiv med årgangsbilleder (også kendt som elevbilleder) helt tilbage fra 1914. Dem finder du her. Hvis du ønsker at gemme et billede, kan det gøres ved  at højreklikke på billedet og derefter trykke ‘Gem som’. 

Vedtaget på generalforsamlingen 26. maj 2018.


§ 1.
Foreningens navn er ”Ollerup Delingsførere”.
Dagligt betegnet ”ELEVFORENINGEN”
Stiftet: 7. februar 1921.

§ 2.
Foreningens formål er at støtte Gymnastikhøjskolen og dens elever i arbejdet og være bindeled mellem gamle elever og skolen, samt gamle elever indbyrdes.
Formålet søges løst gennem:

1. Udgivelse af årsskrift i samarbejde med Gymnastikhøjskolens forstander.

2. Udgivelse af foreningsblad ”Elevnyt”.

3. Drift og udlejning af ejendommen OD-Baksås, Nissedal, Norge.

4. Ved oplysningsarbejde og lignende at medvirke til øget tilgang af ungdomsledere fra Gymnastikhøjskolen.

5. Bidrage med økonomisk støtte til formål der kommer foreningens medlemmer samt Gymnastikhøjskolen i Ollerup til gode.

5. a. Hvem kan søge:

1. Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Vi ønsker at give et beløb som fonden kan råde over. Det kunne bl.a. være støtte til en udenlandsk elevs ophold. Det kunne være et grundbeløb.

2. Udbredelsen af kendskabet til Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Hermed menes f. eks. personer som på forhånd er udvalgt af Gymnastikhøjskolen til at udbrede kendskabet til Gymnastikhøjskolen og den danske højskolebevægelse.

3. Støtte til jubilararrangementer
Vi giver på forhånd et engangsbeløb til 5 og 10 års jubilar. Der ud over kan andre jubilarer ansøge om økonomisk støtte til deres arrangement.

4. Støtte til højskolerelaterede arrangementer
Hermed menes at man kan få “den gode ide” foredrag, sang aftener m.m.

5. Ønsker (ansøgninger) fra Gymnastikhøjskolen til materiel/inventar til gavn for
nuværende og gamle elever. Vi vil gerne støtte investering i materiel og inventar, kunst, til skolen.

5. b. Der kan ansøges hele året. Ansøgningerne sendes til Elevforeningen, Ollerup og behandles mindst 4 gange årligt eller efter behov. Ansøgningerne behandles af det af Elevforeningens bestyrelse nedsatte udvalg, der indstiller til bestyrelsen til endelig godkendelse. Formanden for Elevforeningen er altid medlem af udvalget.

5. c: Elevforeningens likvide reserve skal mindst forblive på 1.200.000,00 kr. Afkastet fra den samlede formue, sammen med den øvrige likvide beholdning, kan indgå i det beløb der bevilges til formålet. Beløbet der samlet bevilges for et år skal fremgå af budgettet, der godkendes af generalforsamlingen. På hver generalforsamling skal der fremlægges hvilke formål der er bevilget penge til.

§ 3.
Medlemmer er alle, der har gennemgået et 3, 4, 5, eller 9 måneders kursus på Gymnastikhøjskolen, og som har betalt kontingent.
Kontingentet opkræves via mail eller fremsendelse af faktura i januar/februar måned.
Et elevhold regnes som medlemmer, når skoleopholdet er afsluttet, men stemmeret kan kun opnås mod at indbetale kontingent.
I en elevperiode har man ikke stemmeret.

§ 4.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med elevmødet.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formand eller bestyrelse finder anledning hertil, og skal afholdes, når 10 pct. af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning derom med udførlig angivelse af forhandlingsemne.
Indvarsling til generalforsamling sker gennem ”Elevnyt” eller i særlige tilfælde ved udsendelse af skriftlig meddelelse.
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, må indsendes til formanden senest 14 dage før.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent
2. a. Beretning om Elevforeningens arbejde.
b. Beretning om aktiviteter på OD-Baksås, Nissedal.
c. Kort orientering om Gymnastikhøjskolens virke.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
b. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.
a. Valg af revisor.
b. Valg af revisorsuppleant.
7. Valg af elevforeningens medlemmer af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup.”
8. Eventuelt.

§ 5.
Bestyrelsen i ”OLLERUP DELINGSFØRERE”.

Bestyrelsen består af seks på generalforsamlingen valgte medlemmer, der vælges for to år ad
gangen.

I ulige år vælges 3 og i lige år 3.
Valgene til bestyrelsen afgøres ved mundtlige forslag.
Hvis der er flere kandidater, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning.
Forslagsstilleren skal have indhentet tilsagn fra den person, der foreslås.

Derudover består bestyrelsen af 4 ekstraordinære medlemmer.
Der vælges en kvindelig og en mandlig repræsentant fra det elevhold, der forlader skolen omkring juni hvert år.
De ekstraordinære medlemmer er valgt for en toårig periode og tiltræder efter den ordinære generalforsamling.
De vælges i forbindelse med elevholdets orientering om ”Elevforeningen.”

Generalforsamlingen vælger to revisorer.
En af revisorerne er på valg hvert år.
Generalforsamlingen vælger en revisorsuppleant.
Suppleanten er på valg hvert år.

§ 6.
Bestyrelsen for ”GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP”.

”Elevforeningen” vælger tre personer til bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”.

Elevforeningens medlemmer af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” vælges
eller udpeges for en periode af 2 år efter følgende plan:

A. Et medlem af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” udpeges af og blandt
Elevforeningens bestyrelsesmedlemmer.
B. To medlemmer af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” vælges på
Elevforeningens generalforsamling.

Personen som vælges i gruppe A udpeges i ulige år.

Valgproceduren for medlemmer af bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” som vælges i gruppe B er som følger:
– Personoplysninger på kandidater skal være afleveret skriftligt til Gymnastikhøjskolen i Ollerup eller elevforeningens formand senest 14 dage før elevforeningens generalforsamling. Såvel forslagsstiller som kandidat skal være gyldige medlemmer af Elevforeningen. Forslagsstilleren skal have indhentet tilsagn fra den person, der foreslås. Kandidaterne vil senest 10 dage før elevforenings generalforsamling blive offentliggjort på Gymnastikhøjskolen i Ollerup’s eller
elevforeningens internethjemmesider.
– Hvis der er flere kandidater, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning.
– En person vælges i lige år og en person vælges i ulige år.

Personer som vælges i såvel gruppe A og B indtræder i bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” efter førstkommende ordinære årsmøde for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”.
Elevforeningens bestyrelse vælger en suppleant for Elevforeningens repræsentanter i bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup”. Indtræder en suppleant i bestyrelsen for ”Gymnastikhøjskolen i Ollerup” skal denne vælges ved førstkommende generalforsamling i Elevforeningen.

§ 7.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen kan ansætte en lønnet sekretær uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet fornødne udvalg.
Foreningen tegnes af formanden, men denne kan med bestyrelsens godkendelse give beføjelser videre til andre bestyrelsesmedlemmer eller den ansatte sekretær.

§ 8.
Årskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 9.
Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

§ 10.
Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 3/5 flertal på en generalforsamling, medens alle andre afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

§ 11.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders interval stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilgå den selvejende institution Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Vedtaget på generalforsamlingen 26. maj 2018
Lars Meinert Mortensen
Dirigent.

Referat fra generalforsamling 3. oktober 2020 (PDF): Klik her.

Regnskab for 2019 (PDF): Klik her.

ELEVFORENINGENS MEDLEMMER:

(Cirka tal)

19230568
19322105
19514761
19635417

Brogaard sagen

19676015

Peder Møller Rasmussen og Lisse Andreasen vælges med 89% af stemmerne.
(Ca. 10 % af stemmerne ønskede udskiftning i bestyrelsen. (Brogaard-sagen)
Ca. 1500 (andre siger 1100) medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Medlemstallet var: 5692 danske, 84 norske, 170 fra sidste elevhold og med nuværende elevhold 69 i alt 6015 medlemmer.
Elevforeningen har ikke senere haft større elevtal

1968
1973
1979
1981
1985
1986
1987
1988
1989
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6003
5850
5800
5800
5500
5550
5550
5490
5550
5700
5800
5975
5950
5850
5925
5850
5700
5500
5475
5500
5450
5270
5250
5125
5065
5038
5253 (5031+ nuværende elever 222)
4899 (4685+ nuværende elever 214)

 

ELEVER PÅ GYMNASTIKHØJSKOLEN FORDELT EFTER OPRINDELSESSTED

LANDKORT – DANSKE ELEVER
Danmarkjun/12  
    
Hjørring691  
Thisted523  
Aalborg767  
Viborg796  
Randers1151  
Århus1088  
Ringkøbing2007  
Skanderborg939  
Vejle1777  
Ribe1956  
Haderslev655  
Aabenraa253  
Tønder237  
Sønderborg446  
    
Odense2002  
Svendborg1598  
    
København2163  
Frederiksborg813  
Roskilde646  
Sorø1469  
Holbæk1143  
Præstø1271  
Maribo835  
    
Bornholm219  
Grønland30  
    
Danske elever I alt25475  
    
LANDKORT – UDENLANDSKE ELEVER
    
Afrika56  
Afghanistan2  
Argentina68  
Australien13  
Belgien7  
Brasilien66  
Canada96  
Danzig1  
England57  
Estland21  
Finland13  
Frankrig3  
Færøerne104  
Grækenland4  
Holland9  
Indien11  
Irak2  
Irland3  
Island56  
Israel18  
Italien2  
Japan203  
Kina7  
Korea7  
Letland6  
Lithaun2  
Luxemburg1  
Malaysia7  
Mauritius, Indisk Osean7  
Mellem Amerika   
– – Costa Rica9  
– – Mexico6  
New Zealand29  
Norge891  
Philippines1  
Polen4  
Portugal1  
Rusland1  
Schweiz18  
Scotland6  
Slovenia14  
Syd Amerika   
– – Chile2  
– – Columbia5  
– – Paraguay1  
– – Peru3  
– – Uruguay5  
– – Venezuela1  
Spanien2  
Sverige163  
Sydslesvig72  
Syrien1  
Thailand2  
Tibet0  
Tjekoslovakiet5  
Tjekkiet9  
Slovakiet21  
Tyskland82  
Ungarn4  
USA98  
Vietnam1  
Østrig5  
    
Udenlandske elever I alt2314  
    
Elever i alt27789  

 

ÅRGANGSBILLEDER/ELEVBILLEDER

Leder du efter billeder fra tidligere årgange, skal du bare klikke her.

Ønsker du at gemme et billede, skal du åbne det pågældende billede og derefter højreklikke og trykke ‘Gem som’.

Elevforeningen har oprettet OD-puljen som en mulighed for at støtte formål, der kommer foreningens medlemmer samt Gymnastikhøjskolen i Ollerup til gode.

Hvem kan søge?

 • Medlemmer af elevforeningen
 • Nuværende elever
 • Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Hvordan søger man?

Skriftlig ansøgning med en kort beskrivelse af formålet, beløb der søges om og budget sendes til OD-Elevforeningens sekretær Vibeke Henriksen: vh@od-elev.dk

Formål, der er støttet:

 • EM-deltagelse
 • Diskotek OD-dag
 • Eliteholdet
 • Medlemmer ”Going Abroad”
 • Sofaarrangement og hvidevarer Baksås Jubilarsammenkomster forud for Elevmøde
 • Korkfliser og ombetrækning af møbler i De Gamle Stuer
 • Maleri af tidligere forstander Jørgen A. Broegaard til De Gamle Stuer
 • Skærm og program til at få sendt gamle elevbilleder via e-mail
 • Gave til skolens 100-års fødselsdag
 • Kunstværk af Keld Moseholm
 • Donation til stolesæder i Ollerup Arena

Sofaer - OD-puljen

Historien

I årsskrift 1920 skriver Niels Bukh: Nu må vores OD Forening have en fastere form.

I årsskriftet 1921 står: ”Gymnastikhøjskolens Elevforening” kunde vor forening have heddet. Men OD – tegnet møder os alle vegne.

Hovedopgaven for ”Ollerup Delingsførere” skal være at samarbejde med Gymnastikhøjskolen.

Der er allerede 7-8oo medlemmer i ”OD” (Viggo Munck.)

Der nedsættes et udvalg bestående af: Viggo Munck, Frede Hansen, Kristian Krogshede, Anna Mortensen og Magda Brogaard. De arbejder videre med planerne og er den første bestyrelse. Munck vælges til formand og Kristian Krogshede, sekretær.

I 1923 – 568 medlemmer, der betaler 3 kroner i kontingent (Viggo Munck)

På generalforsamling 11/2 1923 ændres lovene for Foreningen ”Ollerup Delingsfører” se side 100 i Årsskriftet 1923.

Krigsministeriet giver tilladelse til at O.D. nålen må bæres på venstre overarm af uniformsfrakken.

1923 – Bestyrelsen kom til at bestå af: Anna Mortensen, Klim. Karen Rasmussen, Båring. Ingeborg Olsen, Roskilde. Jørgen Larsen, Malt. Erik Dalskov, Lem. Frede Hansen, og Kristian Krogshede.

Frede Hansen vælges til formand og Kristian Krogshede til sekretær.

1924 – Ca. 350 medlemmer.

Anna Mortensen, genvælges til bestyrelsen

Frede Hansen ønsker ikke genvalg og Rask Nielsen vælges.

Årgangsrepræsentanter Ingeborg Olsen og Erik Dalsgard afløses af: Søster Galmstrup og Ejnar Rasmussen.

Rask Nielsen vælges til formand og Kristian Krogshede til sekretær.

BESTYRELSER

ELEVFORENINGEN

I Gymnastikhøjskolens første årsskrift 1920 foreslog Niels Bukh, at der skulle laves en OD Forening. Ved Elevmødet fastelavn 1921, blev der nedsat en arbejdsgruppe, og der blev vedtaget Vedtægter for ”Ollerup Delingsførere”.

Formand:

1921 – 1923 Viggo Munck, Ollerup.
1923 – 1924 Frede Hansen, Ollerup.
1924 – 1931 Rask Nielsen, Ollerup.
1931 – 1950 Peder Møller Rasmussen, Bredsten ved Vejle, derefter formand for skolen.
1969 trækker Peder Møller sig tilbage.
1950 – 1962 Tage Hansen, Brørup.
1962 – 1968 Jacob Lindegaard, Korinth.
1968 – 1970 Johannes Nielsen, Nykøbing Falster.
1970 – 1998 Hans Jørgen Lørup. Vejrum.
1998 – 2010 Lynge Moesgaard. Give.
2010 – ? Kristian Albertsen. V. Skerninge

Kasserer/Sekretær:

1921 – 1931 Kristian Krogshede, Ollerup.
1931 – 1945 Rask Nielsen.
1945 – 1947 A. Søgaard Jørgensen.
1947 – 1950 Jørgen A. Broegaard.
1950 – 1978 Kristian Sørensen. (Thora Sørensen.)
1978 – 1988 Lars Kr. Nielsen og (Karen Nielsen.)
1988 – 2002 Bente og Aage Sækmose.
2002 – 2005 Bente Sækmose og Erik H.A. Jakobsen.
2005 – 2010 Bente og Aage Sækmose.
2010 – ? Vibeke Henriksen.

Bestyrelsesmedlemmer:

1921 – 1922 Magda Brogaard.
1921 – 1923 Frede Hansen, Ollerup.
1921 – 1926 Anna Mortensen, Klim.
1923 – 1927 Karen Rasmussen, Båring.
1923 – 1929 Jørgen Larsen, Malt.
1927 – 1929 Karen Vesterdal.
1929 – ? Ingrid Skov.
1929 – 1931 Jens Peder Bang.
1931 – 1937 Ester Skriver.
1937 – ? Kristian Rasmussen.
1937 – 1942 Ingrid Skov.
1937 – 1950 Tage Hansen, Brørup, derefter formand.
1942 – 1946 Edith Hansen, Oreby.
1942 – 1962 Ingeborg Olsen.
1943 – ? Anna Schultz, Vester Nebel.
1947 – ? Anna Bjerre Poulsen.
1950 – 1962 Kristian Sørensen, Ollerup.
1951 – 1955 Kristine Kristoffersen.
1955 – 1979 Lisse Andreasen, Nørbølling, Brørup.
1962 – 1966 Tage Hansen, Brørup.
1962 – 1972 Aja Bonde Poulsen, Dybbøl.
Peder Wrang, Skovsbo ved Svendborg.
1966 – 1968 Johannes Nielsen, Nykøbing Falster, derefter formand.
1967 – 1970 Gunnar Pedersen, Herning, derefter i skolekredsen.
1968 – 1970 Hans Jørgen Lørup, Vejrum, derefter formand.
1969 – 1973 Gunnar B. Hansen, Ågård senere Ollerup, derefter lærer og forstander.
1970 – 1991 Willy Andersen. Helsingør senere Krarup.
1972 – 1984 Anne Grethe Cornelsen.
1973 – 1998 Lynge Moesgaard, Give, derefter formand.
1979 – 1997 Ane Marie Toftgaard.
1991 – 1996 Bjarne Stenhøj Hansen, Odense.
1996 – 2004 Per Christensen. Nr. Broby.
1997 – 1999 Sonja Eriksen. Holstebro.
1998 – 2002 Lars Mortensen. Nørager, derefter formand for skolekredsen.
1999 – 2007 Rie Popp Troelsen, Odense.
2002 – 2003 Steen Dyrvig Jørgensen, Varde.
2003 – 2006 Stefan Jensen, Odense.
2004 – 2012 Kristian Skårup, København.
2006 – 2008 Erik H.A. Jakobsen, Svendborg.
2007 – 2009 Birgit Johansen, Odense.
2007 – 2013 Signe Asferg Andersen.
2008 – 2010 Marianne Lundsby Jensen, Bramming (Årgangsvalgt 2008).
2008 – 2010 Martin Tofting Kristensen, Årre (Årgangvalgt 2008).
2009 – 2011 Berit Madsen, Nr. Åby (Årgangsvalgt 2009).
2009 – 2013 Kenneth H. Christiansen, Borris (Årgangsvalgt 2009).
2010 – 2012 Rene Hovedskov Larsen, Ringsted. (Årgangsvalgt 2010).
2010 – 2013 Maria Lundsby Jensen, Nykøbing M (Årgangsvalgt 2010.
2011 – 2013 Kasper Bech Holdensen.
2011 – 2013 Tanja Mazur, Viby (Årgangsvalgt 2011.)
2011 – 2013 Anders Larsen, Middelfart (Årgangsvalgt 2011).
2012 – 2014 Bue Jul Jørgensen (Årgangsvalgt 2012)
2012 – 2014 Maja Lykke Christiansen (Årgangsvalgt 2012)
2013 – 2015 Mie Pommer Hansen, Vedbæk (Årgangsvalgt 2013)
2013 – 2015 Mads Hennecke Clausen, Tarm (Årgangsvalgt 2013)
2013 – 2015 Peter Sabro, Odense
2014 – 2016 Katrine Engelund Brøns (Årgangsvalgt 2014)
2014 – 2016 Morten B.H. Kristiansen (Årgangsvalgt 2014)
2014 – 2018 Ann V. Tygesen, København
2015 – 2017 Nicoline Bebe Rasthøj, Odense NV (Årgangsvalgt 2015)
2015 – 2017 Kristian Damgaard, Store Heddinge (Årgangsvalgt 2015)
2015 – 2019 Simon Seiger Stensig, Århus C.
2016 – 2018 Ida Lousen, Aabenraa (Årgangsvalgt 2016)
2016 – 2018 Anders Koldby Vestergaard (Årgangsvalgt 2016)
2017 – 2019 Anne Mette Rohde, Herning (Årgangsvalgt 2017)
2017 – 2019 Morten Dahl Kruse, Aars (Årgangsvalgt 2017)
1984 – ? Birgit Sørup Heinsen. Blans.
2013 – ? Lars Møller Andersen, Vejstrup.
2013 – ? Gitte Skovlod Stenum, Skårup Fyn.
2018 – ? Katrine Engelund Brøns, Odense C
2018 – 2020 Marie Sofie Spanggard Jespersen, Højbjerg (Årgangsvalgt 2018)
2018 – 2020 Kasper Foss Hansen, Allerød (Årgangsvalgt 2018)
2019 – ? Ida Lousen, Odense C
2019 – 2021 Mathilde Damgaard Olesen, Holsted (Årgangsvalgt 2019)
2019 – 2021 Walter Andersen, Holstebro (Årgangsvalgt 2019)

Gymnastikhøjskolen bliver en ”Selvejende Institution” 1950.

I testamentet står bl.a.

Skolens lærerstab 4. maj 1950 og elevforeningens bestyrelse skulle vælge institutionsbestyrelse.

I den skulle sidde: Alfred Jørgensen, Marie Illum, Arne Mortensen, Jørgen A. Broegaard og Adia Frost.

Skolens Lærerstab:

Lars Bækhøj

Adia Frost

Alfred Beck

Kristian Sørensen

Arne Mortensen

Jens Thorup

Jørgen A. Broegaard

Grethe Laulund

Elevforeningens bestyrelse:

Gdr. P. Møller Rasmussen, Bredsten ved Vejle

Mejeribestyrer Tage Hansen, Brørup

Gymnastiklærerinde Ingeborg Olsen, Slagelse

Gymnastiklærerinde Anna Bjerre Poulsen, Lemvig

Højskolelærer Jørgen A. Broegaard

Husbestyrerinde, Marie Illum

Inspektør Alfred Jørgensen

Til formand for skolen vælges: P. Møller Rasmussen.

Til formand for elevforeningen: Tage Hansen,

Forretningsudvalg, der styrer skolens økonomiske ledelse: Her vælges Alfred Jørgensen til formand.

Som forstandere vælges: pr. 1. september 1950: Arne Mortensen og Jørgen A. Broegaard.

1950. Kristian Sørensen vælges til Sekretær

Ny formand: Tage Hansen. Elevforeningen.

Nyvalgt blev Lærerinde Kristine Kristoffersen, Holte.

Årgangsrepræsentanter: Jytte Parliin, Roskilde og Poul Hansen, Høve

P. Møller Rasmussen bliver formand for skolen.

GYMNASTIKHØJSKOLENS BESTYRELSE (1950)

Formand:
P. Møller Rasmussen.

Medlemmer:
Alfred Jørgensen.
Marie Ilum.
Arne Mortensen.
Jørgen A. Broegaard.
Adia Frost.
Lars Bækhøj
Jens Thorup
Grethe Laulund
Kristian Sørensen
Alfred Beck

Elevnyt udkommer for første gang.
Indeholder fremover bl.a. Generalforsamlingerne
NAVNE PÅ ÅRGANGSREPRÆSENTANTER ER IKKE ALTID MED I REFERAT.

Forslag til nye vedtægter – skal godkendes 1959, fremlægges.
Vedtægter godkendes for Elevforeningen ”Ollerup Delingsførere”
1960 Til bestyrelsen genvælges: Tage Hansen, Peder Møller Rasmussen, Kr.
Sørensen og Ingeborg Olsen.

1970
SKOLEKREDSEN ER NU STIFTET.
Der er nu 3 bestyrelser.

ELEVFORENINGSBESTYRELSEN
5 medlemmer valgt på generalforsamlingen i elevforeningen + 2 årgangsrepræsentanter

SKOLEKREDSBESTYRELSEN
3 medlemmer valgt på skolekredsens generalforsamling

De to bestyrelser minus årgangsrepræsentanter i elevforeningens bestyrelse + to personer, der er udpeget af DDSG&I og DGU (Senere DGI’er) :

BESTYRELSEN FOR GYMNASTIKHØJSKOLEN

SKOLEKREDS BESTYRELSE:
Formanden for skolekredsen er samtidig formand for Gymnastikhøjskolens bestyrelse.

Formand:
1970 – 1990 Johannes Nielsen
1990 – 2002 Gunnar Pedersen
2002 – 2005 Lars Mortensen
2005 – 2010 Anker Clausen.
2010 – ? Poul Henning Jørgensen

Medlemmer:
1970 – 1990 Gunnar Pedersen, derefter formand
1991 – 2009 Mogens Lund.
1980 – 2005 Anker Clausen, derefter formand
2005 – 2011 Niels Dalsgaard
2009 – 2010 Poul Henning Jørgensen, derefter formand
2011 – 2017 Astrid Levin
? – 2014 Kristian Skaarup
? – 2013 Michael Bjørn
? – 2014 Jørn From
? – 2012 Dorte Palm
? – 2015 Christian Duus
? – 2017 Dorte Stenbæk
2012 – 2015 Birthe Linddal Jeppesen
2012 – 2017 Bente Lassen Nørby
? – ? Birgit Sørup Heinsen
? – ? Lars Kristensen
? – ? Kristian Albertsen
2015 – ? Rudi Lauridsen
2015 – ? Kasper Ingmann Fynbo Bille
2018 – ? Mette Thiem Klitsø

Fra DDGU. og DDSG&I fra 1992 DGI:
Helen Dalvig. DDSG&I
Karen Bjerre Madsen. DDGU.
Anne Marie Kristensen, Kruså.
Jørgen Jacobsen, Ullerslev.

– 2007 Lynge Kjeldsen, DGI
– 2006 Hans Højly. Tved ved Svendborg. DGI Svendborg.
2006 – 2007 Birgit Johansen, DGI Fyn, derefter elevvalgt
2007 – 2009 A.C. Amstrup, DGI
2008 – 2009 Jens Højer – Kruse

Ved det nye vedtægters vedtagelse ved Elevmødet 2009 udgår repræsentationen fra DGI.

1923 Ingeborg Olsen, Roskilde og Erik Dahlsgaard, Lem.

1924 Søster Galmstrup, og Ejnar Rasmussen.

1925 Rigmor Trier Hansen og Ejnar Jørgensen

1926 Herdis Skåning og Johannes Quist.

1927 Aase Højer og Laurits Madsen.

1928 Nanna Haunch og Karl Lindegaard.

1929 Litten Krohn og Kristian Rasmussen.

1930 Ester Skriver og Thomas Skovgaard.

1931 Ellen Bækhøj og Ole Roos.

1932 Karen Margrethe Trier og Johannes Madsen.

1933 Kirstine Sørensen og Kristian Thorup Pedersen.

1934 Johanne Pedersen og Ivar Mohr.

1935 Inger Viking og Harry Petersen.

1936 Ester West Hansen og Ove Petersen.

1937 Tilla Rishøj og Thorvald Gade.

1938 Maria Spanggaard og Sigurd Bendtsen

1939 Karen Schmidt, Århus og Henry Jørgensen, Kollerup.

1940 Inga Pedersen, Vejle og Niels Frøkjær.

1941 Lis Andersen, København og Kaj Lundby, København.

1942 Anna Gedelykke, Vinde og Børge Hermansen, Gråsten.

1943 Ketty Magnusson og Arne West Hansen .

1944 ?

1945 ?

1946 Gerda Hansen og Ole Olsen.

1947 Gudrun Kappel, Sønderborg og Hans Søvsø Hansen.

1948 ?

1949 Jytte Parliin, Roskilde og Ib Petersen, Horsens

1950 Jytte Parliin, Roskilde og Poul Hansen, Høve.

1951 Marie Sørensen, Skælskør og Poul Søndergaard, Borris.

1952 Bente Dalgaard Madsen, Grenå og Arne Kofoed, Lobbæk.

1953 Else Jensen, Slagelse og Knud Gregersen, Thisted.

1954 Inga Pederseen Aistrup og Gunnar Madsen, Allesø.

1955 til 1971 og 1974 – 1979 mangler.

1972 Bodil Lisby og Holger Vestergaard.

1979 Lisbeth Hårbøl og Egon Nielsen.

1980 Ida Gyde Christensen og Peter Schomacher.

1981 Lisbeth Pedersen og Ove Søndergaard

1982 Pia Engstrøm og Ole Krogslund Jespersen.

1983 Gitte Nielsen og Jens Junkersen

1984 Kirsten Refshauge og Poul Henning Jørgensen

1985 Maria Andresen og Søren Nissen

1986 Kirsten Sand Højen og Niels Ejersbo Hansen

1987 Eva Gaardsdahl og Uffe Holst

1988 Lisbeth Nielsen og Bjarne Stenhøj Hansen

1989 Dorte Jarbøl og Peter Kraach

1990 Bodil Pedersen og Torben Kjeldsen

1991 Ellen Bollerup og Anders Ølgaard Buhl

1992 Mette H. Nielsen og Bruno Skibbild Christensen

1993 Mette Bollerup og Ulrik Thomsen

1994 Sonja Eriksen og Per Christensen

1995 Mette Goul Pedersen og Bo Halm Andersen

1996 Marianne Jepsen og Jesper Hvid Nielsen.

1997 Trine S. Larsen og Bent Domino.

1998 Anja Krab og Peter Otto Thomsen

1999 Lenette Vad Sørensen og Jacob Venø.

2000 Larke Rau og Stefan Jensen

2001 Else Larsen og Jakob B. Skou

2002 Sanne Maj og Jacob Madsen

2003 Marlene C. Jørgensen og Christian Skårup.

2004 Mette Madsen og Lars Bliksted

2005 Anneli Friis Christensen og Morten Vestergaard

2006 Heidi Rask Frøkiær og Jesper Arnth.

2007 Signe Asferg Andersen, Vejen og Søren Barlslund Pedersen, Haslev.

2008 Marianne Lundsby Kristensen, Bøvling og Martin Tofting Kristensen, Årre

Elevforeningen vedtog nye vedtægter ved elevmødet 23. maj 2009.

Fra 2009 er repræsentanterne valgt for 2 år og har stemmeret.

2009 Berit Madsen, Nr. Åby og Kenneth H. Christiansen, Borris.

2010 Maria Lundsby Jensen, Valby og Rene Hovedskov Larsen Ringsted

2011 Tanja Mazur, Viby og Anders Larsen, Middelfart.

2012 Maja Lykke Christiansen, Skjern og Bue Jul Jørgensen, Odense C.

2013 Mie Pommer Hansen, Vedbæk og Mads Hennecke Clausen, Tarm

2014 Katrine Engelund Brøns, Odense C. og Morten B.H. Kristensen, Aarup

2015 Nicoline Bebe Rasthøj, Odense NV og Kristian Damgaard, Store Heddinge

2016 Ida Lousen, Aabenraa og Anders Koldby Vestergaard, Gjerlev J

2017 Anne Mette Rohde, Herning og Morten Dahl Kruse, Aars

2018 Marie Sofie Spanggaard Jespersen, Højbjerg, Kasper Foss Hansen, Allerød

2019 Mathilde Damgaard Olesen, Holsted og Walter Andersen, Holstebro

OD. nåle i Guld

24. sep. 1991 Johannes Nielsen. Efter 24 år som skolens formand.

08. mar. 1992 Arne Mortensen, Lærer og forstander.

01. jun. 2002 Gunnar Pedersen, med i bestyrelse i 35 år og formand i 12 år.

01. jun. 2002 Gunnar B. Hansen, 3 år som lærer, 2 år som bestyrelsesmedlem og forstander i 22 år.

01. okt. 2010 Anker Clausen. 30 år i bestyrelsen og 5 år som formand.

Æresmedlemmer i Elevforeningen

31. maj 2008. Dagny og Willy Andersen. Bestyrelse og Baksås gamle Skole.

29. maj 2010 Bente og Aage Sækmose. 28 år som sekretærer for elevforeningen.

30 maj 2015 Lynge Moesgaard, 25 år i bestyrelse, 12 år som formand.

30 maj 2015 Hans Jørgen Lørup, 2 år i bestyrelse, 28 år som formand.

Elevforeningens bestyrelse

Gitte Skovlod Stenum

Formand

Skårup, Fyn
Elev 1986/87

Birgit Sørup Heinsen

Næstformand

Sønderborg
Elev 1977/78

Martin Stubkjær

Bestyrelsesmedlem

Kolding
Elev E1987/FO1988

Sofie Frisch Andersen

Bestyrelsesmedlem

Agerskov
Elev F20/E20

Lars Møller Andersen

Bestyrelsesmedlem

Vejstrup
Elev: 1991/1992

Ida Lousen

Bestyrelsessuppleant

Odense C
Elev F16/E16

Jeppe Østergaard Nielsen

Bestyrelsessuppleant

Hvidovre
Elev F20

Anne Mette Rohde

Bestyrelsessuppleant

Herning
Elev F2017 og E2017

Isabella Nygaard

Årgangsrepræsentant

Egå
Elev E21/F22

Viktor Mortensen

Årgangsrepræsentant

Kolding
Elev: F22/E22

Olivia Eschricht Jensen

Årgangsrepræsentantsuppleant

Sorø
Elev F22

Julie Helene Duus

Årgangsrepræsentant

Kruså
Elev F23

Jeppe Egebjerg Kristensen

Årgangsrepræsentantsuppleant

Højby
Elev: F22

Sarah Nielsen-Bager

Årgangsrepræsentantsuppleant

Odense
Elev F23

Casper Büchert Bremmelgaard

Årgangsrepræsentantsuppleant

Middelfart
Elev F23

Mathias Thorbjørn Sølvason

Årgangsrepræsentant

Odense
Elev F23

Vibeke Henriksen

Sekretær

Vester Skerninge

Tilmeld besøgsdag

Tilmeld dig en af vores besøgsdage, og mærk hvordan din hverdag kan se ud på Ollerup. Og få stillet alle de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

Mød din måske kommende underviser, se dine faciliteter og oplev den helt særlige stemning på Ollerup. 

Kom på besøg - Book en rundvisning