Fremtidens Idrætsleder

FIL er etableret gennem et samarbejde mellem DGI og seks idrætshøjskoler i Danmark. Samarbejdet sigter mod at forene højskolens værdier, folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse med DGI´s værdier; sundhed, udfordring og fællesskab, gennem en nutidig idrætslederuddannelse.

Uddannelsens formål

Fremtidens idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt:

  • At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere med indsigt i og motivation til – på en konstruktiv facon - at kunne bidrage til udvikling på idræts- og foreningsområdet.
  • At bibringe eleverne teoretisk forståelse for såvel det aktuelle idrætsbillede som udviklingstendenserne inden for idræts- og foreningslivet i DK.
  • At skabe reflekterende og handlingsorienterede potentielle unge idræts-/foreningsledere med indsigt i egne ressourcer.
  • At bibringe eleverne et teoretisk fundament og praktiske redskaber inden for relevante områder som ledelse, samarbejde, projektledelse, kommunikation og formidling.
  • At give eleverne mulighed for i praksis at afprøve og anvende opnået viden og redskaber i en virkelig kontekst.

Med denne uddannelse ønsker vi at fremme personlig udvikling samt at motivere til bevidste, reflekterende idrætsledere, der har forståelse for og indsigt i forhold, der er med til at udvikle foreningslivet.
 


Fagets indhold

Faget FIL indeholder et eller flere idrætsrelaterede projektforløb sideløbende med at emner inden for ’Idrættens Verden’ og ’Personlig udvikling, Kommunikation og Ledelse’ bringes i spil i undervisningen. Desuden deltager eleverne i en studietur med landets andre FIL-højskoler. Projektarbejdet har til formål at bibringe eleverne et teoretisk fundament samt praktiske redskaber ift. styring, planlægning, organisering samt afvikling af projekter. Højskolens virke med det omgivende samfund giver eleverne mulighed for, og erfaring med, at afprøve og anvende de praktiske redskaber i en virkelig kontekst. 

- Idrættens Verden

Her vil vi bl.a. berøre emner som idrættens historie, udvikling og organisering i Danmark, idrættens kvaliteter og egenværdi, frivillighed og involvering, foreningsudvikling - dens muligheder og udfordringer samt forskellige målgrupper af børn, unge og voksne i idrætten.

- Personlig udvikling, Kommunikation og Ledelse

Gennem elevernes projektforløb sættes samarbejdet under lup og den personlige udvikling sættes i spil. – Hvordan indgår eleven selv i samarbejdet, hvem tager ansvar, og hvordan udnytter vi teamets stærke sider. Teambuilding, kommunikation, konflikthåndtering og ledelsesværktøjer er alle elementer, som berøres gennem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og erfaringer fra projektarbejdet. Vi vil undersøge forskellige persontyper samt diskutere instruktørens/lederens rolle som kulturbærer i foreningslivet.

- Studiedagene

Som en del af FIL-uddannelsen er der indlagt 2½ dages studietur, hvor alle FIL-elever kommer på ekskursion til kommende landstævneby sammen med FIL-eleverne fra de andre samarbejdshøjskoler. Her bliver eleverne introduceret til aktuelle idrætslige temaer fra forskellige arenaer - bl.a. oplæg om DGI’s- og kommunernes arbejde med idrætten samt eksempler fra foreningslivet. Teambuilding og undervisning organiseret af eleverne selv samt arbejde med projektledelse i praksis – ofte med eksterne som proceskoordinatorer - er ligeledes temaer, som berøres i dagenes løb.

Dagene sætter FIL-faget i perspektiv og giver, foruden en masse oplevelser med andre højskoleelever, indblik i hvilke jobmuligheder, der findes inden for idræts- og sundhedsområdet. Gennem fælles oplevelser, debat og dialog udvides elevernes netværk til fremtidig udfoldelse i idræts- og foreningslivet.

Afsluttende kommentarer

Vælger du FIL, binder du dig for hele semesteret (begge valgperiode). Semesteret afsluttes med et kompetencegivende diplom med en kort beskrivelse af de berørte emner. Faget ligger samtidig med højskolens andre, mere kreative, valgfag.